Talbiyah
Talbiyah

Olive Ash/ Ebonised Ash & Gold Leaf
490 x 35mm
"labaik allahuma labaik"

Talbiyah

Olive Ash/ Ebonised Ash & Gold Leaf
490 x 35mm
"labaik allahuma labaik"